INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS I.T.E.

 

A l’estudi DCE oferim el servei de redacció de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), realitzant totes les gestions corresponents amb l'administració (Generalitat de Catalunya)

La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

L'Agència de l'Habitatge prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

 

Quins edificis han de realitzar la inspecció tècnica?

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

- En edificis plurifamiliars d'habitatges, aquells amb més de 43 anys d'antiguitat.

Per tant, actualment han de realitzar obligatòriament aquesta inspecció (abans que acabi l'any 2017) els edificis construïts abans de 1973.

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a inspecció tècnica correspon a:

- Propietat vertical: als propietaris / propietàries.

- Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris / propietàries.

 

¿En què consisteix el tràmit?

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges l'ha de dur a terme un / a tècnic / a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació.

Els propietaris / es i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l'accés als habitatges ia les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecció, per possibilitar l'examen dels elements comuns de l'edifici.

La inspecció consisteix a examinar l'edifici que duu a terme el / la tècnic / a competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.

Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici en els quals s'hagi tingut accés.

Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el tècnic de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.

Si en aquesta inspecció el / la tècnic / a detecta alguna situació anòmala amb aparença d'infrahabitatge, ho ha de comunicar a l'Agència de l'Habitatge. L'existència d'aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d'aptitud de l'edifici mentre no afecti l'estabilitat o seguretat dels elements comuns de l'edificació.

Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l'estat general d'un edifici pot ser:

- Molt greu

- Amb deficiències greus

- Amb deficiències lleus

- Sense deficiències

En aquells casos en què el tècnic detecti l'existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, ha de comunicar de manera immediata tant a la propietat com a l'ajuntament del municipi on hi ha l'edifici.

L'Agència de l'Habitatge prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

 

Passos a seguir

A continuació es mostren els passos a seguir per a la obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici:

1.- Acceptar el pressupost

2.- Els tècnics de DCE realitzarem la inspecció a l’edifici. Per això, és necessari que hi siguin el màxim nombre de veïns possible (pel que la visita s’acostuma a realitzar entre setmana, per la tarda) Hem d’accedir a les màximes vivendes possibles, per a detectar les possibles deficiències o patologies existents. Igualment hem de poder accedir a:

- Soterranis si hi ha

- Zona de comptadors d’aigua

- Zona elèctrica comunitaria (comptadors, quadres de control, etc...)

- Cobertes i terrasses

- Altres zones comunitàries de l’edifici (patis interiors, façanes posteriors, etc.)

3.- Els tècnics preparem l’informe ITE.

4.- Un cop preparat l’informe:

  - Si hi ha deficiències molt greus, avisem a la propietat i a l’ajuntament immediatament. S’indiquen les mesures cautelars obligatòries a executar per la comunitat, per evitar risc per a les persones. S’entrega l’informe a la propietat, un cop s’ha realitzat el pagament corresponent.

Si en un futur es resolen les patologies molt greus, s’avisa al despatx per a realitzar un informe sense aquestes patologies (pressupost independent)

  - Si hi ha patologies greus fàcilment solucionables (temes elèctrics) s’informa a la comunitat per a què hi doni solució el més aviat possible. Un cop s’ha solucionat, es realitza una nova inspecció, verificant la no existència de la patologia. Es redacta l’informe sense aquestes patologies i es sol.licita el certificat d’aptitud de l’edifici. Si les patologies greus no són fàcilment sol.lucionables, no es demanarà el certificat d’aptitud de l’edifici, ja que no es concedirà. S’entrega l’informe a la propietat, un cop s’ha realitzat el pagament corresponent.

Si en un futur es resolen les patologies molt greus, s’avisa al despatx per a realitzar un informe sense aquestes patologies (pressupost independent)

  - Si hi ha patologies importants fàcilment solucionables (temes elèctrics) s’informa a la comunitat per a què hi doni solució el més aviat possible. Un cop s’ha solucionat, es realitza una nova inspecció, verificant la no existència de la patologia. Es redacta l’informe sense aquestes patologies i es sol.licita el certificat d’aptitud de l’edifici.

En tot cas, amb patologies importants sí que es concedeix en principi el certificat d’aptitud de l’edifici (en aquest cas, provisional, amb una caducitat de 6 anys, amb obligatorietat de revisions periòdiques cada 2 anys), pel que serà una decisió de la comunitat fer la sol.licitud o no.

- Si només hi ha patologies lleus, es mostra un informe previ, i si la comunitat està d’acord, des del 0mateix despatx (inclòs al pressupost) realitzem la sol.licitud del certificat d’aptitud de l’edifici, en nom dels propietaris.

 

Usualment, la generalitat triga un període de 5 a 8 mesos en donar resposta administrativa per a la otorgació del corresponent certificat.

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP